Algemene voorwaarden

1 Algemeen

Deze voorwaarde gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Ezuri, hierna “het schoonheidssalon”, en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

2 Inspanningen schoonheidssalon

 1. Het schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eigen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de schoonheidsspecialiste worden verteld;
 3. Het schoonheidssalon zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 4. Het schoonheidssalon zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
 5. Het schoonheidssalon voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

 

3 Afspraken

 1. De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan het schoonheidssalon melden.
 2. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag het schoonheidssalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant doorrekenen.
 3. Indien de klant meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant door berekenen.
 4. Indien de klant bij meer dan 20 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant doorrekenen.
 5. Het schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de voorafgaande verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

 

4 Persoonsgegevens en privacy

 1. De klant voorziet de schoonheidsspecialiste voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een klantenfiche, een fiche die enkel wordt gebruikt door onze schoonheidsspecialiste die verbonden zijn aan het salon en zij zijn gebonden aan strikte geheimhouding.
 3. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

5 Betaling

 1. Het schoonheidssalon vermeldt prijzen van de behandeling en producten in het schoonheidssalon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van het schoonheidssalon op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen of overschrijving. Alsook cadeaubonnen die werden uitgereikt in het schoonheidssalon.

 

6 Aansprakelijkheid

Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar het schoonheidssalon.

 

7 Garantie

Het schoonheidssalon geeft de klant 5 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

 • De klant andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
 • De klant op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling en/of producten.
 • De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 • De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.
 • De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

8 Klachten

 1. Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen de 5 dagen na ontdekking mondeling/schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van het schoonheidssalon.
 2. Het schoonheidssalon moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal het schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over producten gegrond zijn zal het schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
 5. Indien het schoonheidssalon en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever.

 

9 Beschadiging en diefstal

Het schoonheidssalon heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant het meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar het schoonheidssalon is gevestigd. Het schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10 Behoorlijk gedrag

 1. De klant behoort zich in het schoonheidssalon te gedragen volgende algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de klant de toegang tot het schoonheidssalon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. In het schoonheidssalon wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de code van schoonheidsspecialisten/ pedicures.
 4. Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

11 Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen het schoonheidssalon en de klant is het Belgische recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het schoonheidssalon.
 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Mei 2023 versie 2